Poradna

O čem může rozhodovat starosta?

Vytvořeno dne 19. 5. 2015.

Chcete se dozvědět více o nástrojích aktivního občana, fungování a hospodaření obce či správním řízení? Vytvořili jsme bezplatný on-line kurz, který vás těmito tématy provede. Své znalosti veřejné správy můžete zdokonalit zde: Práva občana a fungování obce

Nejste si jisti, zda měl starosta pravomoc o něčem rozhodnout? Zajímá vás, o čem starosta může rozhodovat sám a o čem musí rozhodnout zastupitelstvo nebo rada?

Pravomoci a povinnosti starosty

Starosta plní řadu funkcí, především:

 • reprezentuje a zastupuje obec navenek, účastní se jednání mezi jednotlivými obcemi apod.,
 • svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, podepisuje zápis z jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce,
 • podepisuje právní předpisy obce (ale nerozhoduje o jejich vydání),
 • pokud obec nemá tajemníka, sjednává a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat, jmenuje a odvolává vedoucí odborů obecního úřadu,
 • rozhoduje o dalších záležitostech samostatné působnosti obce, které mu svěří rada obce.

Úplný výčet pravomocí starosty viz § 103 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Na druhou stranu starosta nemůže:

 • vydávat obecně závazné vyhlášky a nařízení obce,
 • rozhodovat o prodeji nemovitosti v majetku obce (k tomu viz i rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 999/2015),
 • poskytovat dary nebo dotace z rozpočtu obce,
 • schvalovat rozpočet obce nebo jeho změny,
 • rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
 • zřizovat a rušit odbory a oddělení obecního úřadu,
 • zřizovat výbory.

Úplný výčet vyhrazených činností viz § 84 – § 85 a § 102 odst. 2 zákona o obcích.

O těchto věcech rozhoduje zastupitelstvo nebo rada a případné rozhodnutí vydané starostou v těchto věcech je nicotné (nemá žádné právní účinky) nebo neplatné.

Starosta také nemůže vydávat správní rozhodnutí (například povolení o umístění stavby, povolení ke kácení), ledaže je současně vedle postu starosty jediným úředníkem dané obce.

Obce, které nemají radu

U některých pravomocí je důležité, zda obec má či nemá radu. Je totiž možné, aby obec radu neměla. V takovém případě vykonává některé její funkce starosta, některé její funkce naopak zastupitelstvo (přesné znění naleznete v § 99 odst. 2 a § 102 odst. 4 zákona o obcích).

V obcích, které nemají radu, může starosta rozhodovat o těchto otázkách:

 • jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu,
 • zřizovat a rušit komise,
 • ukládat pokuty za některé správní delikty jmenované v § 58 zákona o obcích,
 • rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce.

V obcích, které mají radu, výše uvedenou agendu zajišťuje rada a starosta o těchto otázkách nemá pravomoc samostatně rozhodovat.

Zastupitelstvo může starostu odvolat

Starosta odpovídá za výkon své funkce zastupitelstvu. To znamená, že zastupitelstvo může starostu odvolat. Zákon přitom nestanoví důvody, pro které je odvolání možné, což znamená, že postačí, pokud se na tom shodne nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva.

Místostarosta

Starostu zastupuje (např. pokud je starosta nemocen nebo mimo kancelář) místostarosta. Místostarostů může být i více. Místostarosta má při zastupování starosty stejné pravomoci jako starosta. Pravomoc starosty vykonává místostarosta také v případě, je-li starosta ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal (a dosud není zvolen nový starosta), a to až do zvolení nového starosty.

Nadřazené kategorie:

Fungování obcí a úřadů

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta