Hájíme právo dýchat čistý vzduch

foto: Günther Bartoš

Dýcháme nejšpinavější vzduch v Evropě. Dá se tím něco dělat?

Vlivem znečištění ovzduší má na Ostravsku a Karvinsku dvakrát více dětí astma a alergickou rýmu než ve zbytku republiky. Problém znečištění ovzduší se týká nejen Ostravy, ale i severních Čech, Prahy a Brna. Špatná kvalita ovzduší, vysoké koncentrace benzo(a)pyrenu a arsenu, smog a prach způsobují při dlouhodobém vystavení dýchací a kardiovaskulární potíže, rakovinu plic, nádory jater a ledvin, alergie a ekzémy. Řešení je v zájmu nás všech. Nejen kvůli účtům za zdravotní péči.

Starost o kvalitu ovzduší je totiž motorem inovací, chytrých dopravních řešení a zvyšování kvality života.

Definice problému

 • Česká republika dosud nebyla schopná předložit uspokojivá řešení
  Evropská komise již od roku 2013 vede s Českou republikou řízení o porušování Smlouvy o fungování EU kvůli překračování imisních limitů prachu.
 • Chybí jasná strategie, dokumenty, které Ministerstvo životního prostředí přijalo jsou nedostatečné
  Například na Ostravsku se do opatření hojně investuje, ale bez jasného plánu a jak se ukazuje, tak i bez efektu. Znečištění vzduchu stále neklesá.
 • Hrozí nám pokuty od Evropské unie
  Pokud Česká republika nepředloží jasný plán pro splnění požadavků směrnice, může jí hrozit od Evropské Komise žaloba u Evropského soudu a následně vysoké sankce.

Řešení problému   Další souvislosti

Řešení problému

Ve spolupráci s místními iniciativami a Občany 2.0 se soustředíme na dvě stěžejní oblasti:

 • zlepšování kvality ovzduší v nejvíce postižených lokalitách. Tlačíme na Ministerstvo životního prostředí a úředníky, aby prostřednictvím právních nástrojů drželi největší znečišťovatele na uzdě a nevydávali neustále se opakující výjimky ze zákonem stanovených imisních limitů.
 • Právní cestou se snažíme zastavit provoz největších vzdušných znečišťovatelů v podobě uhelných elektráren, které se u nás navzdory evropskému trendu postupného uzavírání drží při životě na základě opakovaně udělovaných výjimek z emisních limitů.  

Současný stav

V letech 2017 - 2018 se nám úspěšně podařilo soudní cestou zrušit neúčinné Programy zlepšování kvality ovzduší pro Brno, Prahu, Ostravsko a Ústecký a Karlovarský kraj. Nejvyšší správní soud nám dal zapravdu a nařídil vypracování plánů nových, které budou obsahovat konkrétní měřitelné kroky zaručují, že k postupnému zlepšení ovzduší v postižených lokalitách skutečně dojde.

Zároveň od prosince 2018 u soudu zastupujeme obyvatelku Ostravy-Radvanic, která žaluje stát (resp. Ministerstvo životního prostředí) ve věci odpovědnosti za újmu na zdraví a smrt v důsledku dlouhodobého znečištění ovzduší, proti kterému MŽP nepodniká dostatečná opatření.

Ve spolupráci s několika dalšími organizacemi jsme nechali zpracovat 2 studie zabývající se možností odstavení uhelných elektráren z české přenosové soustavy v horizontu 10 let. Prognóza je dle odborníků pozitivní - do roku 2030 je možné zajistit v ČR stabilitu dodávek, s pomocí OZE a řady opatření, která vyváží výkyvy v jejich výrobě a následovat tak evropský trend.

Současně od roku 2016 vedeme spor o nezákonné udělení stavebního povolení elektrárně Chvaletice k prodloužení životnosti jejích dvou bloků. Nebezpečným precedensem se udělené povolení stalo, když bylo vydáno bez jakéhokoliv posouzení dopadů na životní prostředí a zapojení dotčené veřejnosti. V důsledku modernizace však elektrárna paradoxně do ovzduší vypouští nové emise amoniaku a zároveň nesnížila emise oxidů dusíku a rtuti dostatečně, takže nyní žádá o výjimku z nových emisních limitů.


Ze zpravodaje

Zobrazit všechny aktuality k tématu

Souvislosti

Ohlas v médiích

Právo na čistý vzduch

Frank Bold je spoluorganizátorem projektu Právo na čistý vzduch (Right to Clean Air) spolu s něměckou organizací  Deutsche Umwelthilfe e.V., ve kterém společně šíří povědomí o možnostech řešení znečištění ovzduší a sami takové kroky realizují na evropské i národní úrovni. Zapojují se tak do snah EU řešit znečištění ovzduší také právními nástroji.

Více informací o projektu