Hájíme právo dýchat čistý vzduch

foto: Günther Bartoš

Dýcháme nejšpinavější vzduch v Evropě. Dá se tím něco dělat?

Vlivem znečištění ovzduší má na Ostravsku a Karvinsku dvakrát více dětí astma a alergickou rýmu než ve zbytku republiky. Problém znečištění ovzduší se týká nejen Ostravy, ale i Severních Čech, Prahy a Brna. Špatná kvalita ovzduší, vysoké koncentrace benzo(a)pyrenu a arsenu, smog a prach způsobují při dlouhodobém vystavení dýchací a kardiovaskulární potíže, rakovinu plic, nádory jater a ledvin, alergie a ekzémy. Řešení je v zájmu nás všech. Nejen kvůli účtům za zdravotní péči.

Starost o kvalitu ovzduší je totiž motorem inovací, chytrých dopravních řešení a zvyšování kvality života.

Definice problému

 • Česká republika dosud nebyla schopná předložit uspokojivá řešení
  Evropská komise již od roku 2013 vede s Českou republikou řízení o porušování Smlouvy o fungování EU kvůli překračování imisních limitů prachu.
 • Chybí jasná strategie, dokumenty, které Ministerstvo životního prostředí přijalo jsou nedostatečné
  Například na Ostravsku se do opatření hojně investuje, ale bez jasného plánu a jak se ukazuje, tak i bez efektu. Znečištění vzduchu stále neklesá.
 • Hrozí nám pokuty od Evropské unie
  Pokud Česká republika nepředloží jasný plán pro splnění požadavků směrnice, může jí hrozit od Evropské Komise žaloba u Evropského soudu a následně vysoké sankce.

Řešení problému   Další souvislosti

Řešení problému

Ministerstvo životního prostředí připravilo strategické dokumenty pro jednotlivé zóny (kraje, velká města): Programy zlepšování kvality ovzduší (PZKO)

PZKO obsahují vždy stav znečištění ovzduší dané oblasti a návrhy opatření, která je třeba do roku 2020 udělat, aby se kvalita ovzduší zlepšila. PZKO jsou nyní přijaty pro všechny zóny a aglomerace.

Navzdory mohutné vlně připomínek ze strany veřejnosti na zejména Ostravsku (kampaň vypakujsmog.cz) obsah Programů bohužel nezaručuje dosažení zákonné úrovně znečištění „v co nejkratším čase“, jak požaduje zákon. Aby se tak stalo, musela by jejich opatření být konkrétnější, s jasnými prioritami pro tu kterou oblast a s realisticky stanoveným časovým rámcem.

Proto Frank Bold podpořil lokální partnery na Ostravsku, v Severních Čechách, v Praze a v Brně,  rozhodl se napadnout PZKO u soudu a usilovat o vydání nových a kvalitnějších.

Současný stav

V roce 2016 jsme podali žaloby na PZKO pro 4 oblasti:

 • Ostravská aglomerace
 • Ústecko
 • Brno
 • Praha

V prvních třech případech prvoinstanční soud žalobu zamítl, reagovali jsme kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu a na konci roku 2017 nám byl doručen první příznivý rozsudek: PZKO pro ostravskou aglomeraci byl z větší části zrušen. Soud rozhodl, že neobsahoval řadu povinných náležitostí, které by zaručily jeho účinnost, a zároveň poměrně přesně stanovil, jak by účinný plán měl vypadat. V krátkém sledu pak následovaly analogické ozsudky pro všechny tři zbývající lokality, Prahu, Ústecko a nakonec i Brno. Ve všech čtyřech případech jsme tedy uspěli, soud plány částečně zrušil a MŽP teď musí vypracovat nové, účinnější.

Zároveň od prosince 2018 u soudu zastupujeme obyvatelku Ostravy-Radvanic, která žaluje stát ve věci odpovědnosti za újmu na zdraví a smrt v důsledku dlouhodobého znečištění ovzduší, proti kterému MŽP nepodniká dostatečná opatření.


Ze zpravodaje

Zobrazit všechny aktuality k tématu

Souvislosti

K prosazení skutečně účinných změn je teď nejvhodnější čas. Česká republika je pod tlakem Evropské komise i českých soudů.

Moravskoslezský kraj porušil práva lidí na příznivé prostředí a na ochranu zdraví

Krajský soud v Ostravě ve svém nedávném rozsudku konstatoval, že Moravskoslezský kraj pochybil, když nezavedl účinná krátkodobá opatření k ochraně ovzduší pro ostravský městský obvod Radvanice a Bartovice. Na základě naší žaloby, v níž jsme zastupovali obyvatele Radvanic a Bartovic, kde vysoké koncentrace škodlivých látek v ovzduší trvale překračují imisní limity, označil soud postup kraje za nezákonný.

České republice hrozí soud a vysoké sankce

Evropská komise již v roce 2013 zahájila s Českou republikou řízení o porušování Smlouvy o fungování EU kvůli překračování imisních limitů prachu zvláště v průmyslových oblastech (oblast Ostravska, Ústecka) a ve velkých městech (Praha a Brno). Komise opakovaně upozorňovala Českou republiku, že nedodržuje stanovené limity a že by měla zavést efektivní opatření, která by vedla v co nejkratším čase ke snížení množství prachových částic (PM10) v ovzduší. Nedávno vydala Evropská komise další upozornění, a pokud Česká republika tentokrát nepředloží jasný plán pro splnění požadavků směrnice, může jí hrozit od Komise žaloba u Evropského soudu a následně vysoké sankce.

Příležitostí k předložení takového plánu jsou mimo jiné právě Programy zlepšování kvality ovzduší, ovšem pouze za předpokladu, že jejich opatření povedou k deklarovanému výsledku.

Ohlas v médiích

Právo na čistý vzduch

Frank Bold je spoluorganizátorem projektu Právo na čistý vzduch (Right to Clean Air) spolu s něměckou organizací  Deutsche Umwelthilfe e.V., ve kterém společně šíří povědomí o možnostech řešení znečištění ovzduší a sami takové kroky realizují na evropské i národní úrovni. Zapojují se tak do snah EU řešit znečištění ovzduší také právními nástroji.

Více informací o projektu