Poradna

Jak můžete kontrolovat hospodaření obce?

Vytvořeno dne 18. 7. 2018 — Aktualizováno dne 15. 3. 2022.

Obsah

Setkali jste se s tím, že zastupitelé vaší obce rozhodli o koupi předraženého pozemku, neodůvodněně darovali obecní majetek nebo po nájemcích nevymáhali dlužné nájemné?

Přečtěte si, jaká pravidla platí pro obecní hospodaření a jaké máte k dispozici nástroje pro případ, kdy zjistíte, že obec nakládá s obecním majetkem nehospodárně.

Obec se svým majetkem musí nakládat účelně a hospodárně

Se svým majetkem musí obec nakládat účelně a hospodárně v souladu se zájmy obce a úkoly, které pro ně vyplývají ze zákona. Nakládání s majetkem nemusí vždy směřovat pouze k naplnění ekonomického zájmu na nejvýhodnější plnění. Obec může například upřednostnit zájem sociální a nemovitost, kterou vlastní, pronajmout jako dětský domov, ačkoliv z pronájmu pro jiný účel (př. jako penzion) by měla větší příjmy.  Pokud obec sleduje jiný než ekonomický zájem, musí to vždy řádně odůvodnit.[1]

Obec také musí svůj majetek chránit před zničením, poškozením a odcizením. Pokud už majetek někdo poškodí nebo zničí, měla by obec včas uplatnit právo na náhradu škody (o tom by mělo rozhodnout zastupitelstvo). Dále obec musí dbát o to, aby její dlužníci plnili řádně a včas své dluhy. Pokud je neplní, měla by dluhy vymáhat.

Podrobnější informace k tomu, jaká pravidla obec musí dodržovat, se dočtete v našem manuálu Jaká pravidla platí pro nakládání s veřejným majetkem.

Jak postupovat, pokud jsou v hospodaření obce nesrovnalosti?

Jak se můžete dostat k potřebným informacím?

Máte podezření, že obec se svým majetkem nakládá nehospodárně, ale k ověření tohoto podezření potřebujete informace? Potřebujete vědět, jaký rozpočet obec schválila, jaké podmínky má smlouva, kterou obec uzavřela s třetí osobou, nebo které nemovitosti patří obci?

Informace, které hledáte, jsou možná přímo na webu obce. V tom, jestli je tam najdete, vám může být k užitku náš manuál Jaké informace můžete najít na webu obce?

Některé smlouvy, které obec uzavírá, najdete v registru smluv. O které smlouvy jde, popisuje náš manuál Jak mohou občané používat registr smluv? Můžete si tak zkontrolovat, zda jsou smluvní podmínky pro obec výhodné. Informace, které na webu nenaleznete, si můžete od obce vyžádat. Jak poskytování informací probíhá, popisuje náš manuál Kompletní průvodce právem na informace. K podání žádosti můžete využít náš vzor Žádost o informace.

Vyžádat si můžete například zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, kterou každoročně zpracovává nezávislý kontrolní subjekt – auditor nebo krajský úřad.  Pokud kontrolu realizuje krajský úřad, můžete žádost adresovat i jemu.

To, jak obec hospodaří se svým majetkem, kontroluje v zákonném rozsahu finanční výbor. Zastupitelstvo obce tento výbor může pověřit i další kontrolní činností. O kontrole pořídí výbor zápis, který obsahuje i to, jaké případné nedostatky zjistil a jaká opatření k jejich nápravě navrhuje. Tento zápis pak předloží zastupitelstvu. O tento zápis můžete také požádat pomocí žádosti o informace. Výbor ale pouze zjišťuje, jak obec postupovala a navrhuje, jak pochybení napravit. Nemůže uložit žádnou sankci.[2]

Můžete se obrátit na zastupitelstvo, radu obce nebo finanční výbor

Jako občan obce se můžete obracet na orgány obce (nejčastěji půjde o zastupitelstvo a radu) se svými podněty a připomínkami.[3] Využít můžete náš vzor Podnět k prověření postupu obce.

Můžete také požadovat, aby zastupitelstvo nebo rada projednaly na svém zasedání konkrétní záležitost, která spadá do samostatné působnosti obce. Pokud vaši žádost podepíše 0,5 % občanů obce, musí tyto orgány vaši žádost projednat. Pokud bude záležitost spadat do působnosti zastupitelstva,[4] musí ji projednat nejpozději do 90 dní. Pokud bude spadat do působnosti rady,[5] musí ji projednat nejpozději do 60 dní.[6]

O tom, jaká práva vůči obci máte, se dozvíte v našem manuálu Práva občanů obcí a krajů. Můžete například požadovat, aby vaši záležitost projednalo zastupitelstvo nebo rada obce. Pro vytvoření této žádosti můžete využít náš vzor Bod k projednaní na obci.

Můžete se také s podnětem obrátit na finanční výbor zastupitelstva obce. Finanční výbor není orgánem obce, ale zastupitelstva. Proto nemáte (na rozdíl od situace, kdy se obrátíte přímo na zastupitelstvo nebo radu) právo na to, aby finanční výbor váš podnět projednal, ani na to, aby vás informoval, jak s podnětem naložil. Výbor by však měl, pokud napíšete podnět přesvědčivě a ideálně svá podezření podložíte důkazy, provést kontrolu. Pokud zjistí pochybení, měl by je sdělit zastupitelstvu a navrhnout mu, jak pochybení napravit.

Můžete podat podnět Ministerstvu vnitra, aby provedlo kontrolu

Kontrolu nad výkonem samostatné působnosti obcí, která zahrnuje i hospodaření, provádí Ministerstvo vnitra. Orgány městských obvodů a městských částí kontroluje magistrát. [7]

Více o specifikách statutárních měst se dočtete v manuálu Jak se zapojit do fungování městské části?.

Ministerstvo vnitra kontroluje to, zda orgány obcí postupují v souladu se zákony a jinými právními předpisy. Ministerstvo kontroluje pouze dodržení formálních procesních požadavků, například jestli obec zveřejnila záměr k prodeji pozemků na úřední desce. Nekontroluje to, jestli obec postupovala hospodárně, například jestli byla cena, za kterou obec pozemek prodala, přiměřená.[8]

Pokud si myslíte, že obec nepostupovala v souladu s právními předpisy, obraťte se na Ministerstvo vnitra s podnětem. Využít můžete náš vzor Podnět k provedení kontroly obce, případně Podnět k prošetření obecně závazné vyhlášky.

Ministerstvo vnitra smí kontrolovat postup obce a doporučit případnou nápravu. Doporučení ministerstva pak musí zastupitelstvo obce projednat na svém nejbližším zasedání. Zde musí zároveň předložit postup, jak napravit zjištěné nedostatky a jak zamezit jejich opakování.[9]

Pokud jde o nezákonné rozhodnutí, usnesení nebo obecně závaznou vyhlášku obce, Ministerstvo musí nejprve vyzvat obec, aby zjednala nápravu. Pokud obec do 60 dnů od doručení výzvy nápravu nezjedná, může ministerstvo pozastavit výkon usnesení nebo rozhodnutí orgánu obce. Obdobný postup se uplatňuje i u obecně závazné vyhlášky, která odporuje zákonu třeba tím, že ji schválilo zastupitelstvo, které se nesešlo v dostatečném počtu.[10]

S podnětem se můžete se obrátit také na Komoru auditorů nebo na Ministerstvo financí

Pokud se domníváte, že postup obce sice byl v souladu se zákonem, ale je neúčelný nebo nehospodárný, můžete využít prostředky zvláštní kontroly podle zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků.

Obce mají podle zákona povinnost, aby nechaly své hospodaření za uplynulý kalendářní rok přezkoumat nezávislým kontrolním subjektem.  Tím je krajský úřad, popř. auditor, kterého si obec zvolí.[11] V rámci tohoto přezkumu kontrolní orgán hodnotí jak zákonnost, tak účelnost hospodaření obce.

Výsledkem přezkumu hospodaření obce je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Ta je součástí závěrečného účtu, který následně projednává zastupitelstvo obce. Obec musí přijmout opatření, která povedou k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě.[12]

Jak auditorovi, tak krajskému úřadu můžete podávat podněty, na jaká právní jednání obce (tedy například uzavřené smlouvy) se má v rámci kontroly zaměřit pečlivěji. Těmito podněty se však auditor ani krajský úřad nemusí řídit.

Auditor se musí při přezkoumávání řídit právními předpisy, auditorskými standardy, etickým kodexem a dalšími vnitřními předpisy. Pokud tuto povinnost poruší, může mu Komora auditorů ČR uložit kárné opatření.[13] V případě pochybností nad postupem auditora se můžete obrátit na Komoru auditorů s podnětem, aby Komora zahájila kárné řízení.

Kontrolu krajských úřadů a dozor nad auditory v oblasti přezkoumávání hospodaření obce má na starosti Ministerstvo financí.[14] Samotné hospodaření obce ale ministerstvo neposuzuje. Cílem tohoto dozoru, resp. kontroly je zjištění, zda přezkoumání proběhlo v souladu s právními předpisy.

Ministerstvo financí sestavuje plány dozorů, kde se kontroluje, zda jsou přezkumy vykonané krajskými úřady správné. Při sestavování kontrol může zohlednit i podněty občanů. Díky tomu může do příštího plánu zahrnout kontrolu toho, jak krajský úřad přezkoumal hospodaření konkrétní obce.

Pokud se problém týká veřejných zakázek, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Při zadávání veřejných zakázek obec nakládá se značným objemem veřejných prostředků. Kontrolu nad postupy v oblasti veřejných zakázek vykonává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Více o kontrole veřejných zakázek se dozvíte v našem manuálu manuálech Jaká pravidla platí pro zakázky malého rozsahu a Zadávání veřejných zakázek: jaká pro něj platí pravidla a jako ho kontrolovat.

Co když je zástupce obce ve střetu zájmů?

K nehospodárnému nakládání s obecním majetkem může dojít také v případě, kdy zástupce obce (např. zastupitel, starosta, člen rady, úředník obce), upřednostní svůj zájem před zájmem obecním.

Může se jednat například o situaci, kdy zastupitelstvo rozhoduje o změně územního plánu, ve kterém se má změnit způsob využití pozemku, na kterém bratr zastupitele, developer, chce postavit obchodní centrum.

Funkcionáři obce mají povinnost zdržet se každého jednání, při kterém mohou jejich osobní zájmy ovlivnit výkon jejich funkce.[15] Pokud by u funkcionáře mohlo dojít ke střetu zájmů, musí to nejpozději před hlasováním, předložením návrhu nebo vstupem do rozpravy oznámit orgánu, jehož je členem a který bude ve věci rozhodovat. Musí oznámit, jaký je jeho poměr k projednávané věci.[16]

Pokud tedy například zastupitel, bratr developera, na zastupitelstvu nic neoznámil a hlasoval pro změnu způsobu využití dotčeného pozemku tak, aby zde bylo možno realizovat developerský projekt jeho bratra (navzdory tomu, že pozemek je dle jeho názoru ideálním místem pro městský park), upřednostnil svůj osobní zájem nad zájmem obce, a porušil tak své povinnosti.

Pokud odhalíte prohřešky proti zákonu o střetu zájmů, můžete podat oznámení o spáchání přestupku. Toto oznámení podejte k obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jejímž územním obvodu má dotčený zástupce obce pobyt.[17] Využít můžete náš vzor Oznámení o spáchání přestupku.

Více informací o střetu zájmu naleznete v našem manuálu Jaké jsou povinnosti veřejných funkcionářů? K tomu jsme pro vás zpracovali také názornou infografiku – Střet zájmů.

Můžete iniciovat, aby zastupitelstvo podalo žalobu na náhradu škody

Za chybné postupy v hospodaření obce mohou být bývalí či současní zástupci obce (zastupitel, člen rady, starosta, úředník obce) hnáni k odpovědnosti prostřednictvím občanskoprávního řízení. Za to, že obci svým jednáním či opomenutím způsobil škodu, by byl odpovědný např. zastupitel, který nezařadil výnosy z pronájmů obecního majetku do obecního účetnictví.

O podání žaloby by se mělo usnést zastupitelstvo, které vytváří vůli obce. Zastupitelstvo může rozhodnout, že na konkrétního zástupce obce, který jí způsobil škodu svým nehospodárným jednáním, podá žalobu na náhradu škody.

Aby zastupitelstvo podání této žaloby projednalo, můžete jako občan iniciovat. Využít k tomu můžete právo občana obce navrhnout bod jednání zastupitelstva. Pokud sesbíráte podpisy 0,5 % občanů, zastupitelstvo váš návrh bude muset projednat.[18]

Zastupitelé, kteří se podíleli na vzniklé škodě (a proti kterým by vymáhání náhrady škody směřovalo), by měli být z hlasování zastupitelstva o tom, jak postupovat při vymáhání škody, vyloučeni kvůli střetu zájmů. Neměli by proto vůbec hlasovat.

Můžete podat trestní oznámení

Nehospodárné nakládání s majetkem obce může být v závažných případech i trestným činem. Následující tabulka popisuje, ke kterým trestným činům by v takových případech například mohlo dojít.

Trestný čin

Definice

Příklad

Porušení povinnosti při správě cizího majetku

Volení zástupci obce (zastupitelé, starosta) úmyslně poruší smluvní nebo zákonnou povinnost, aby opatrovali nebo spravovali obecní majetek. Zároveň tím musí způsobit škodu nejméně 50 000 Kč.[19] Pokud by takto jednali z hrubé nedbalosti, museli by způsobit škodu nejméně 1 000 000 Kč.[20]

Jeden ze zastupitelů předloží zastupitelstvu návrh na projednání prodeje obecního majetku za nepřiměřeně nízkou cenu. Zastupitelstvu poskytne nepravdivé informace, na základě kterých dojde ke schválení prodeje.

Zpronevěra

Někdo si přisvojí cizí věc, kterou mu předtím někdo jiný svěřil. Zároveň tím musí způsobit škodu nejméně 10 000 Kč.[21]

Starosta či členové zastupitelstva si přisvojili část z majetku obce, a tím způsobili obci škodu přesahující 10 000 Kč.

Zneužití pravomoci úřední osoby

Zástupce obce:

  • nesplní povinnost, která vyplývá z jeho pravomoci nebo
  • vykonává svou pravomoc nezákonným způsobem nebo
  • překročí svou pravomoc.

Zároveň musí jednat s úmyslem způsobit obci škodu nebo opatřit sobě či jinému neoprávněný prospěch.[22]

  • Porušení zákonné povinnosti chránit zájmy obce:[23] Starosta vystaví smyšlené faktury na nikdy neprovedené práce pro město a peníze si ponechá pro sebe.[24]
  • Překročení pravomoci: Starosta dlužníkovi obce promine dluh ve výši 100 000 Kč. Toto rozhodnutí přitom náleží zastupitelstvu.[25] Starosta si jako neuvolněný člen zastupitelstva sám stanoví odměnu ve výši 50 000 Kč.  Výši odměn neuvolněných zastupitelů má přitom svým rozhodnutím stanovit zastupitelstvo.[26]

Projednání trestného činu můžete iniciovat tím, že podáte trestní oznámení. Návod, jak napsat trestní oznámení, naleznete v našem manuálu Jak podat trestní oznámení? Využít můžete náš vzor Trestní oznámení.

Co můžete dělat, pokud máte výhrady k rozpočtu obce?

Obec musí na svých internetových stránkách a na úřední desce zveřejnit návrh rozpočtu, a to nejméně 15 dnů přede dnem, kdy tento návrh začne projednávat zastupitelstvo na svém zasedání. Pokud si návrh rozpočtu přejete podrobně prostudovat, podívejte se na internetové stránky obce, kde obec návrh zveřejňuje v celém rozsahu. Návrh rozpočtu tu musí viset až do schválení rozpočtu. Schválený rozpočet musí být také dostupný na webu obce.

Jako občan obce můžete k návrhu rozpočtu uplatnit připomínky, a to písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.[27]

Obdobně se postupuje při zveřejnění a připomínkování návrhu závěrečného účtu, tedy vyúčtování všech příjmů a výdajů obce za předchozí rok.[28]


[13] Kárná opatření vyjmenovává v § 25 zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění

[14] Dozor nad přezkoumáním vykonaným auditorem přísluší podle § 20 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění Ministerstvu financí. Přezkum vykonaný krajským úřadem kontroluje Ministerstvo financí v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti, kterou vykonává v souladu s plánem Ministerstva vnitra. Podrobnější informace o přezkumu hospodaření obcí a jeho kontrole se dočtete na webu Ministerstva financí.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty