Poradna

Účast spolku v řízeních

Vytvořeno dne 17. 11. 2018.

Chcete se dozvědět více o nástrojích aktivního občana, fungování a hospodaření obce či správním řízení? Vytvořili jsme bezplatný on-line kurz, který vás těmito tématy provede. Své znalosti veřejné správy můžete zdokonalit zde: Práva občana a fungování obce

 1. Povolení zásahu do přírody a krajiny
 2. Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
 3. Vodoprávní řízení
 4. Integrované povolování
 5. Povolování staveb
 6. Povolení k činnostem využívajících jadernou energii
 7. Poznámky

Pokud se v nějakém místě plánuje například stavební činnost, musí takový záměr projít řadou řízení. Na většinu činností, které mohou ohrozit zeleň, živočichy, vodu nebo jiné složky životního prostředí, potřebuje investor povolení vydané ve správním řízení. Jeho výsledek můžete ovlivnit, když se řízení budete účastnit. Řízení je několik typů podle toho, o čem konkrétně se jedná, u každého se také liší okruh účastníků. Jako jednotlivec se můžete účastnit jen některých řízení, u většiny z nich je ale možné se zapojit jako spolek.

Víte, jaká mají účastníci řízení práva?

Přečtěte si, co musíte u jednotlivých řízení splňovat, abyste se mohli zapojit:

Povolení zásahu do přírody a krajiny

Spolky se mohou účastnit správních řízení vedených podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, při nichž mohou být dotčeny právě zájmy ochrany přírody a krajiny s výjimkou těch, které následují po procesu EIA. Účast spolků v těchto řízeních umožňuje ustanovení § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny.(1)

Spolky musí přitom splnit tyto 3 podmínky:

 1. Uvést ve stanovách jako hlavní cíl spolku ochranu přírody a krajiny 
  – doporučujeme držet se této formulace, neužívat tedy například formulaci „ochrana životního prostředí“
 2. Podat si žádost o informování úřadem o zahajovaných řízeních 
  – žádost je platná 1 rok (je třeba ji obnovovat) a musí být omezena na určitý typ řízení a lokalitu (2)
 3. Do 8 dnů od zahájení řízení se přihlásit jako účastníci 
  – o zahájení řízení může úřad informovat spolek poštou, pokud mu to ale výslovně umožňuje jiný právní předpis (3) (např. správní řád toto umožňuje u řízení s více než 30 účastníky), stačí, když informaci uvede na úřední desce. Proto doporučujeme úřední desku pravidelně sledovat.

Stáhněte si vzor žádosti o informování o zahajovaných řízeních a vzor přihlášení do řízení.

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Postup posuzování vlivů na životní prostředí (proces EIA) není správním řízením, přesto se správní řád na proces EIA podpůrně použije. Pro účast veřejnosti platí zvláštní pravidla – každý má právo zaslat vyjádření, úřad se jimi ale nemusí řídit.

U záměrů, které v rámci procesu EIA skončily negativním závěrem zjišťovacího řízení (tj. že záměr není třeba dále posuzovat v procesu EIA) není jasné, zda se účast spolků v navazujících řízeních řídí § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny (kde je nutné se do řízení přihlásit ve lhůtě 8 dní) nebo zákonem EIA (podle kterého je nutné se do navazujících řízení přihlásit ve lhůtě 30 dnů). V tomto ohledu tedy doporučujeme sledovat úřední desku a do navazujících řízení se z obezřetnosti raději přihlásit ve lhůtě 8 dní.

Řízení navazující na EIA

Do navazujících řízení se může zapojit kdokoli, kdo o účast projeví zájem. Každý však nebude mít v řízení stejná práva. Z nevládních organizací budou mít postavení klasických účastníků pouze ty, které existují minimálně 3 roky nebo ty, kterým se povede sesbírat 200 podporujících podpisů od občanů. Ostatní osoby, které se chtějí do řízení zapojit, budou mít pouze tzv. konzultativní právo účasti.

Spolkům je v navazujících řízeních přiznáno postavení účastníků řízení, pokud svou účast oznámí do 30 dnů od oznámení zahájení řízení. Nemusí přitom mít předem podanou žádost být informováni o zahajovaných řízeních. V navazujícím řízení lze zpravidla podat připomínky či námitky do 30 dnů od oznámení zahájení řízení.

Spolek má možnost v navazujícím řízení podat odvolání i v případě, že se do řízení nepřihlásil a tedy nebyl účastníkem řízení od počátku. Zároveň mají spolky možnost žalovat u krajského soudu rozhodnutí přijaté v navazujícím řízení. (4)

Přečtěte si podrobně, jak se zapojit do procesu EIA.

Vodoprávní řízení

Spolky se mohou účastnit také vodoprávních řízení dle vodního zákona (např. řízení o vypouštění odpadních vod). Nemají ale možnost účastnit se stavebního řízení o povolení vodního díla.

Pokud chce být spolek účastníkem řízení, musí splnit podobné tři podmínky jako při řízeních dle zákona o ochraně přírody a krajiny:

 1. Cíl spolku dle stanov je ochrana životního prostředí.
 2. Požádat vodoprávní úřad o poskytování informací o zahajovaných řízeních.
 3. Do 8 dnů po obdržení informace se do řízení přihlásit(5)

Námitky účastníků pak lze podat na ústním jednání, anebo – pokud se ústní jednání nekoná – ve lhůtě určené úřadem.

Podobně jako u stavebních řízení, i zde platí, že pokud vodoprávní řízení navazuje na proces posuzování vlivů (EIA), může se spolek do řízení přihlásit ve lhůtě 30 dní od zveřejnění na úřední desce. Úprava přihlášení spolků do vodoprávního řízení dle vodního zákona (do 8 dní) se v tomto případě nepoužije.

V řízeních navazujících na proces EIA platí obdobně, že námitky účastníků lze podat nejpozději na veřejném ústním jednání anebo - pokud se nekoná - ve lhůtě stanovené úřadem.

Stáhněte si vzor žádosti o informace o zahajovaných vodoprávních řízeních.

Integrované povolování

Řízení o vydání integrovaného povolení (IPPC) probíhá u stanovených záměrů a zařízení s nejvýznamnějšími dopady na životní prostředí. (6)

Spolky se mohou účastnit řízení dle tohoto zákona za těchto podmínek:

 1. Předmětem činnosti spolku je prosazování a ochrana profesních nebo veřejných zájmů.
 2. Do 8 dnů ode dne zveřejnění údajů o zahájení řízení a o obsahu žádosti se spolek písemně přihlásí příslušnému úřadu jako účastník. (7)

Více informací naleznete v našem manuálu Účast veřejnosti v integrovaném povolování (IPPC).

Povolování staveb

Při povolování staveb probíhá zejména řízení územní a stavební. Spolek od 1. 1. 2018 již nemá jako doposud dvě možnosti, jak se těchto řízení účastnit, neboť novelizací § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny se již spolky nemohou stát účastníky jiných správních řízení, která se nevedou podle tohoto zákona, přestože v nich může být dotčena ochrana přírody a krajiny.

Spolky se tak mohou stát účastníky pouze navazujících správních řízeních v případě, že proběhne proces posuzování vlivů daného stavebního záměru na životní prostředí (EIA) – viz výše. Jestliže však stavební záměr nepodléhá procesu posuzování vlivů, nedosáhnou spolky již na účastenství v procesu povolování staveb.

Povolení k činnostem využívajících jadernou energii

Spolek se řízení dle atomového zákona účastnit nemůže, protože žadatel je jediným účastníkem řízení. (8) Veřejnost může ovlivnit řízení jen nepřímo podáním připomínek v procesu posuzování vlivů na životní prostředí – tzv. EIA.

Poznámky

(1) Novelizace ustanovení od 1. 1. 2018 zákonem č. 225/2017 Sb.
(2) Dle převažujícího výkladu musí spolky podat žádost ještě před zahájením řízení, do kterého se chtějí přihlásit. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 As 25/2012-21 je možné podat žádost i během řízení (to však platí jen pro spolky vzniklé až po zahájení řízení). V závislosti na typu řízení, kterých se chcete účastnit je třeba žádost podat na obecní úřad, odbor životního prostředí nebo správu národního parku/AOPK.
(3) Úřad si nemůže volně vybrat mezi doručením oznámení o zahájení řízení poštou anebo na úřední desce. Oznámení na úřední desce musí výslovně umožnit jiný právní předpis, jinak se vždy doručuje poštou přímo danému spolku. Více viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 As 38/2013
(4) Spolek musí mít jako hlavní poslání ochranu životního prostředí a musí existovat minimálně 3 roky anebo musí získat alespoň 200 podpisů. Úplný výčet podmínek viz § 3 písm. i) bod 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „zákon o EIA“).
(5) § 115 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (dále jen „vodní zákon“)
(6) zařízení uvedená v Příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečišťování a integrovaném registru znečišťování (dále jen „zákon o IPPC“)
(7) § 7 odst. 1 písm. e) zákona o IPPC
(8) § 14 odst. 1 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a § 19 odst. 1 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty