Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Holešov: ochrana zdroje pitné vody

Na jižním okraji města Holešova, přímo nad zdrojem pitné vody pro 28 (potenciálně však až 200) tisíc lidí, pomalu roste Strategická průmyslová zóna (SPZ). Jejím iniciátorem i vlastníkem je Zlínský kraj. Zájem investorů o vstup do zóny je od jejího dokončení mizivý, aktuálně je zaplněna přibližně jen z jednoho procenta.

Toto a další indicie ukazují, že umístění zóny v Holešově, v pásmu ochrany vodního zdroje, lze považovat za strategický omyl Zlínského kraje.

Při dosavadním rozhodování týkajícím se zóny není dostatečně zohledňována ochrana zdroje pitné vody. Občané ani potencionální investoři nebyli a nejsou objektivně informováni o možných negativních dopadech zóny na vodu a zdraví lidí.

Posuzování vlivů konkrétních provozů průmyslové zóny na životní prostředí bylo provedeno jen v nejomezenějším rozsahu, případně vůbec. Území spadá pod režim ochrany zemědělského půdního fondu - jde o ornou půdu nejvyšší bonity. Úřady rozhodují o povolení provozů, které kvalitu vody mohou nejen ohrozit, ale dle názoru odborníků také poškodit.

Místní občané se domnívají, že za vznikem obří průmyslové zóny nad zdrojem pitné vody stojí především lobby původního majitele pozemků, stranické vazby i špatná manažerská rozhodnutí předchozího vedení kraje.

„Je s podivem, že si někdo dovolí plánovat průmyslovou zónu přímo nad zdrojem pitné vody. Připadá mi to jako podřezávání větve, na které sedíte. I proto poskytujeme právní pomoc aktivním občanům, kteří se snaží zdroj pitné vody pro Holešov a okolí ochránit,“ shrnuje právník Libor Jarmič.

V lednu 2013 Krajský soud v Brně vyhověl hned dvěma podaným žalobám. Pro nezákonnosti zrušil rozhodnutí povolující přístavbu skladu a přípravu infrastruktury uvnitř zóny. V únoru 2014 byla úspěšná další správní žaloba. Krajský soud v Brně zrušil rozhodnutí o umístnění stavby Odvodňovací drenážní žebro. 14. října 2014 Krajský soud v Brně rovněž vyhověl další správní žalobě a rozhodl, že úřady nezákonně povolily stavbu výrobního areálu. Stejně tak soud dal za pravdu Holešovským ve sporu o zveřejnění platů zástupců investorské společnosti Industry Servis ZK, a. s.

„Rozsudky dokládají, že původní megalomanský záměr je velmi problematický, že jej silou prosadit nepůjde. I s ohledem na zlepšení stavu zaměstnanosti v kraji je nejvyšší čas, aby vlastník SPZ začal uvažovat o zásadní změně a redukci tohoto neúspěšného projektu,“ komentuje rozhodnutí soudu Zdeněk Krajcar.

Místní aktivní občané chtějí také pozitivně ovlivnit podobu průmyslové zóny, proto se zapojují do tvorby územního plánu města. V zóně nelze realizovat jakékoli záměry bez omezení, proto usilují o stanovení regulativů, které by vyloučily průmyslové provozy znehodnocující vodní zdroj.

Naše pomoc občanům

  • Spolupracujeme s místními spolky Za zdravé a krásné Holešovsko a Egeria.
  • Zpracovali jsme strategii právního postupu.
  • Sepsali jsme několik správních žalob proti rozhodnutím o umístění a povolení provozů.
  • Poskytujeme spolkům právní podporu při účasti ve správních řízeních a při získávání informací.
  • Radíme v procesu pořizování územního plánu města Holešova.
  • Zapojili jsme stážistu (studenta práv), který poskytuje právní podporu.

Aktuální stážistkou je Naďa Hrušková, studentka 5. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Jak to vidí stážistka Naďa Hrušková

,,Rozhodnutí umístnit průmyslovú zónú právě v ochranném pásmu vodního zdroje bylo od počátku problematickým a nedostatečně uváženým krokem. Ohrožení zásob pitné vody se však pořád dá předejít pomocí důsledného dodržování zákonných postupů při rozhodování o jednotlivých stavbách v rámci SPZ. Je obdivuhodné, jak místní spolky dlouhodobě chrání zásoby pitné vody a prosazují zákonné a objektivní rozhodování úřadů. Skutečnost, že jejich námitky mají váhu, potvrdil v několika případech i správní soud, což je nepochybně úspěchem a důkazem toho, že jejijch snaha má význam a může být inspirací i pro jiné podobné případy.“

Holešov v časopisu Žlutý

Příběh holešovských Občanů 2.0 vyšel v časopisu Žlutý, který jezdí v autobusech Student Agency.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

O případu ve zpravodaji

Povedlo se Kristýna Špačková

Voda jako veřejný zájem: Holešov vytrvává

Voda je pro život i životní prostředí nejdůležitějším statkem, z toho důvodu vodní zákon stanovuje ochranná pásma vodních zdrojů a definuje, co je a co není možné v nich provozovat. Stanovení ochranného pásma je považováno za veřejný zájem.

Všechny články k případu Zpravodaj Frank Bold

Případ řeší

Za zdravé a krásné Holešovsko

Egeria

Komu se ozvat?

Zdeněk Krajcar, Za zdravé a krásné Holešovsko